Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ JCR,Katmerciler’in Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A- (TRK)” Olarak Teyit Etti

JCR,Katmerciler’in Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A- (TRK)” Olarak Teyit Etti

167
Paylaş

JCR Eurasia Rating, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının nakit akımlarını periyodik gözden geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü “A- (Trk)/Stabil”, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerli Para Not ve görünümlerini ise “BBB-/Stabil” olarak teyit etti. Tüm notlar ve detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut ve ilerleyen dönemlerde ihraç etmeyi planladığı tahvil/bonoların geri ödemeleri yönünde diğer yükümlülüklerinden hukuksal ve/veya teminatlandırma yönlerinden bir değişiklik veya ayrıcalık yaratılmamış olduğundan, Şirketin tüzel kişiliği için verilen notlar tahvil ihraçlarını da temsil etmektedir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBB- / (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (Trk) / (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : A- (Trk)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) / (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : A-1 (Trk)

Desteklenme Notu : 2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Her türlü araç üstü ekipman imalatı, boyama ve kaynak işçiliği alanında faaliyet gösteren Katmerciler, 32 yıldır İzmir’de bulunan merkezinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtelif itfaiye araçları, damperli kamyon, tanker, yük taşıyıcıları, toplumsal olaylara müdahale aracı (Toma), vidanjör, kurtarıcı, yol ve çevre temizlik makineleri gibi özellikle yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının kullanımına yönelik özelleştirilmiş araçlardan oluşan ve 40’dan fazla çeşitte ürün gamına sahip olan Şirket, üretim kapasitesini ve çeşitliliğini geliştirrmek ve savunma sanayii alanında büyümesini desteklemek amacıyla Ankara’da gerçekleştirdiği ilave fabrika yatırımının ilk fazını 2016 yılı Ağustos Ayında tamamlamış ve tesisi devreye almıştır. Ankara tesislerindeki ikinci ve üçüncü faz yatırımlar halihazırda devam etmekte olup, 2017 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yurtiçinde kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler vasıtasıyla Türkiye’de pazarının önemli oyuncularından olan Şirket, yakın coğrafyayı kapsayan satış ağı etkinliğinde geçmiş dönemlerde 50’den fazla ülkeye ihracat da gerçekleştirmiş, mevcut iş imkanlarını ve üretim yetkinlerini artırmak amacıyla iş birliklerinden faydalanmıştır. 2010 yılında halka açılan Firmanın sermayesinin %36.29’unu temsil eden bölümü halen Borsa Istanbul (BIST)’da işlem görmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen ‘Güvenli Tesis’ ve ‘Üretim İzni’ sertifikalarını sırasıyla 2013 ve 2015 yıllarında alan Katmerciler, esas olarak Ankara tesislerinde sürdürmekte olduğu güvenlik güççlerine yönelik zırhlı araç üretim faaliyetlerine halihazırda “Khan”, “Hızır” ve “Nefer” isimli üç adet zırhlı araç ile devam etmektedir. Ankara’daki üretim tesisinin mevcut yıllık üretim kapasitesi halihazırda yaklaşık 250 araç seviyesinde olup, devam eden ikinci ve üçüncü faz yatırımlarının tamamlanması akabinde söz konusu kapasite artış kaydedecektir. Firma, savunma sanayii alanındaki fırsat ve iş birlikteliklerini değerlendirmek amacıyla 2017 yılında Limak Holding A.Ş. ile Ankara merkezli bir ortak girişim şirketi tesis etmiş olup, kurulan “Lika Savunma San. ve Tic. A.Ş.” nin %20 sermayesi Firmaya aittir. Katmercilerin mevcut ürün portföyünün çeşitliliği, kazanmış olduğu ihalelerin büyüklüğü, üretim kapasitesinin artırılmasına dönük yatırımları, yaygın ihracat ağı, katma değeri yüksek araçların üretimine olanak sağlayan ve devlet teşviklerinden yararlanan Ar-Ge tesisi ve yeni kurulan ortak girişim şirketinin mevcut faaliyetlere yapması beklenen olumlu katkılar değerlendirildiğinde, Firmanın karlılık odaklı büyüme planlarına ilerleyen dönemlerde de devam etmesi, savunma sanayiine yönelik olarak gerçekleştirilecek üretim ve satışların da Firma faaliyetlerine katkı sağlaması neticesinde satış gelirlerinin önümüzdeki dönemlerde artış kaydetmesi beklenmektedir.

2014 ve öncesi dönemlerde cirosunun önemli kısmını yurtdışı satışlardan yaratan Firmanın yurt içi satış gelirleri 2015 yılında alınan yüksek tutarlı yerli ihalelerin etkisiyle öne çıkmış, yurtiçi satışların toplam satış gelirleri içerisindeki etkinliği 2016 yılında da devam etmiştir. Bununla birlikte, iş hacmini 2015 yılında önemli seviyede artıran Firmanın satış gelirleri 2016 yılında satış adetlerinde gözlenen düşüşün etkisiyle bir önceki yıla kıyasla gerilemiştir. Firma satış ve faaliyet gelirleri 2016 yılında her ne kadar bir önceki yıla kıyasla gerilemişse de brüt, faaliyet ve net kar marjları artış kaydetmiş ve geçmiş yıllardaki güçlü seyrini sürdürmüştür. 2016 yıl ve 2017 Haziran sonları itibarıyla topllam finansal borçların ve buna bağlı olarak kaldıraç oranının artış kaydettiği de izlenmekte olup, bu durum borç ödeme gücünü nispeten zayıflatmış, finansman giderlerini artırmıştır. Buna ek olarak, söz konusu dönemde nakit döngü süresinde gözlenen artışların Firmanın kısa vadeli finansal borç yükünü arttırdığı ve bu durumun Firma likiditesini olumsuz etkilediği de gözlenmektedir. Bununla birlikte, Firma izleme dönemlerinde finansal borçlarını tahvil ihraçları ve ilave krediler ile uzun vadeye yayarak çeşitlendirmiş ve borç ödeme gücünü korumuştur. Gerçekleştirilen yatırımların geri dönüşlerinin alınması ile birlikte artış kaydetmesi beklenen satış gelirlerine bağlı olarak artacak içsel kaynak yaratma gücü de değerlendirildiğinde, borç yükünün aktif toplam içerisindeki payının ilerleyen dönemlerde gerilemesi beklenmektedir.

Araç üstü ekipman sektörü otomotiv yan sanayisi içerisinde değerlendirilmekle birlikte, sektörün dinamikleri esas olarak kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin iihtiyaçları doğrultusunda gelişim göstermektedir. Katmerciler’in ihracat kanalları içerisinde pay sahibi olan Ortadoğu, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki siyasal, ekonomik ve yasal riskler ile bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerindeki sorunlar, talepte yaşanan dalgalanmalar ve uluslararası rekabetçi baskılar, otomotiv sanayisinin alt dalı olan sektörün temel riskleri olarak devam etmektedir. Buna ek olarak, ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki kamu kuruluşlarından oluşan müşteri portföyü, Şirket gelirlerini kamu bütçe gelişmelerine, maliye politikalarına, kamunun makine parkını değiştirme ve savunma sanayiine yönelik vereceği kararlar ile ödeme alışkanlıklarına önemli ölçüde bağımlı kılmaktadır. Öte yandan, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırma yönündeki girişimlerinin yanı sıra Hükümetin özellikle savunma sanayisine yönelik artan zırhlı araç ve eski araç ve ekipmanların yenilenmesi ihtiyacı Firma için önemli bir büyüme potansiyeli barındırmaktadır.

Katmerciler’in etkin ihracatt kanalları ile çeşitlendirilmiş ve karşı taraf riski nispeten sınırlı kamu ihaleleri ile desteklenen iş hacmi, karlılık oranları gözeterek belirlenen büyüme stratejisi, yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği yatırımları, güçlü yurtiçi pazar payının yanı sıra özellikle savunma sanayisine yönelik olarak geliştirilen ürünlerden ilerleyen dönemlerde yaratılması beklenen satış gelirleri ve artan karlılık oranları, Şirket’in “A- (Trk)” olarak teyit edilen Uzun Vadeli Ulusal Notunun temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Grubun yurtiçi ve yurtdışından temin ettiği hammaddelerin maliyetleri ve söz konusu maliyetlerin kur hareketleri ile ilişkileri, bilançonun düşük döviz açık pozisyonu, ihracat bazlı gelirlerin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ve izleyen dönemlere ilişkin projeksiyonlar dikkate alınarak Katmercilerin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ülke notu olan ‘BBB-‘ düzeyinde belirlenmiştir. Bununla birlikte, Şirketin savunmaa sanayisi alanındaki yatırımlarının geri dönüş performansı, ihracat bazlı gelirlerinin sürdürülebilirliği, muhatap ülkelere yönelik risklerin önümüzdeki dönemlerdeki gelişimi, ağırlıklı olarak kamu etkinliğindeki yurtiçi talebin devamlılığı, halihazırda yüksek seyreden toplam finansal borçların aktif toplam içerisindeki payının ve yüksek kaldıraç oranının önümüzdeki dönemlerdeki gelişimi ile mevcut karlılık oranlarında gözlenecek değişimler JCR-ER tarafından ilerleyen dönemlerde not ve görünümlerin yeniden değerlendirilmesi açısından yakından izlenecek önemli unsurlardır.

Katmerci Ailesi’nin mevcut finansal gücü hakkında tam bir değerlendirme yapılamamakla birlikte, ailenin Firmaya olan bağlılığı, Katmerciler ‘in sektöründeki uzun faaliyet geçmişi, iş hacmi, sahip olduğu kar yaratma kapasitesi ve gerçekleştirilen yatırımları değerlendirildiğinde, kurucu ve hâkim hissedar konumundaki Katmerci Ailesinin Grubu ihtiyaç halinde destekleme arzu ve yetkinliğine sahip olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, Katmerciler Grubu’nun ‘Desteklenme Notu’, yeterli düzeyi işaret eden (2) seviyesinde değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, Katmerciler Grubu’nun üstlendiği yükümlülükleri kendi kaynaklarıyla karşılama yeteneğini gösteren ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ ise; içsel kaynak yaratma gücü, ilave yabancı kaynak temin kapasitesinin mevcudiyeti ve izleyen dönemlere ilişkin olumlu beklentiler de dikkate alınarak kategorisinde ‘yeterli’ düzeyi işaret eden (B) seviyesinde teyit edilmiştir.