Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları

SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları

156
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 07.06.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

1- “Euro Yatırım Holding A.Ş. (Euro Holding) ve bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş. (Ege Sigorta) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir ”

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs:

Mustafa ŞAHİN
Ramazan ÇAĞLI
Mithat HIZLI
Ali Gökhan KARGI

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: Euro Holding’in bağlı ortaklığı Ege Sigorta’nın 26 Milyon TL malvarlığının sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olduğu Mustafa ŞAHİN’e aktarılarak Ege Sigorta’nın malvarlığının azaltılması.(3)

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: Türk Ceza Kanunu’nun 37’nci ve SPKn’nun 21/1 ve 110/1-c maddeleri

Kurul Karar Organı tarafından ayrıca;

(1) SPKn’nun 92/1-c maddesi uyarınca dava süresince Mustafa ŞAHİN’in ve Ramazan ÇAĞLI’nın Euro Holding ve bağlı
ortaklıkları ile iştirakleri nezdindeki imza yetkilerinin kaldırılmasının mahkemeden talep edilmesine,

(2) Kurulumuzun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliği’nin18/2 maddesi ve Kurulumuzun 23.09.2010 tarih ve 28/822 sayılı ilke kararının II-(C) maddesi uyarınca
Mithat HIZLI ve Ali Gökhan KARGI’nın sermaye piyasası lisanslarının 6 ay süreyle iptal edilmesine,

(3) Suç duyurusuna konu işlemlerde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal
koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıs/şahıslar aleyhine
dava açabileceklerinin Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta Euro Holding ortaklarının
bilgilendirilmesini teminen konunun şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının SPKn’nun
94’üncü maddesi uyarınca Euro Holding’den istenmesine,

karar verilmiştir.

******************

2- “Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1
maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir ”

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs:

1 Belma KÖSEALİ 12633620
2 Mustafa ÇAKMAK 21425405
3 Ali Rıza KÖSEALİ 12540137

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: SKTAS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi